Covid – Výkladového stanovisko k zákazu a omezení sportovní činnosti od 3. 12. 2020

v návaznosti na Usnesení vlády ze dne 30. 11. 1262 (dále jen „Usnesení“) a Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 30. 11. 2020, č. j. MZDR 15757/2020-42/MIN/KAN (dále jen „Mimořádné opatření“) sdělujeme Výkladového stanovisko JUDr. Daniela Viduny, LL.M. ve vztahu k činnostem České unie sportu, z. s.

 

Na základě obou dokumentů jsou s účinností od 03. 12. 2020 00:00 hod. do dne 12. 12. 2020 do 23:59 hod. stanoveny níže uvedené zákazy a omezení, a to jednak v souvislosti s provozem sportovišť (Usnesení) a současně v souvislosti s povinností nosit ochranu dýchacích cest (Mimořádné opatření).

Tentokrát je výklad velmi problematický. V některých ohledech si jednotlivá ustanovení písmen v Usnesení navzájem odporují a Usnesení se v této souvislosti stává v podstatě nepochopitelným. Dle našeho názoru tedy není možné za současné textace Usnesení připravit relevantní výklad skutečně povolených činností.

Pokračovat ve čtení „Covid – Výkladového stanovisko k zákazu a omezení sportovní činnosti od 3. 12. 2020“

Valná hromada OS ČUS Zlín

Důvody, které neumožňují konání valné hromady spolku.

Vážení sportovní přátelé,

na základě aktuálně platných opatření Vlády ČR není možné, aby se konala zasedání nejvyšších orgánů spolků (valné hromady, členské schůze, konference).

 Z tohoto důvodu se konání valné hromady OS ČUS Zlín z.s., která měla proběhnout začátkem prosince 2020, odkládá na příští rok.

Pokračovat ve čtení „Valná hromada OS ČUS Zlín“

Vyúčtování dotace „Můj klub 2020“

MŠMT zveřejnilo formulář vyúčtování dotace Můj klub 2020 spolu s manuálem pro vyplňování. Termín odevzdání je 1. 12. 2020 15. 2. 2021.

Podepsané a orazítkované vyúčtování je třeba nahrát do systému IS Sport MŠMT a současně zaslat v listinné podobě nebo prostřednictvím vlastní datové schránky na MŠMT.

Vše podstatné naleznete na stránkách MŠMT: MŮJ KLUB 2020 – podklady pro vyúčtování a finanční vypořádání dotace, MŠMT ČR (msmt.cz)

Výzva NSA 8/2020 – provoz a údržba 2021

Vážení sportovní přátelé,

Národní sportovní agentura zveřejnila na svých stránkách Výzvu Provoz a údržba 2021 https://agenturasport.cz/dotace/provoz-a-udrzba-2021/.

Účelem Výzvy je podpora sportovních organizací – provozovatelů sportovních zařízení, a to prostřednictvím podpory provozování a udržování sportovních zařízení, včetně podpory udržování technických prostředků, strojů a zařízení přímo souvisejících s provozem sportovního zařízení.

Pokračovat ve čtení „Výzva NSA 8/2020 – provoz a údržba 2021“

Opatření státu ke snížení ekonomického dopadu nouzového stavu

Česká unie sportu postupně mapuje a bude přinášet informace o opatřeních přijatých vládou, které mají napomoci zmírnit v ČR ekonomické ztráty. Ty postihují i sportovní prostředí, například kluby s vedlejší hospodářskou činností.

Přinášíme stručný přehled aktuálních informací o možných podporách, úlevách a podpůrných opatření a možnostech jejich využití pro sportovních subjekty. Situace se stále vyvíjí. Informace průběžně aktualizujeme a zveřejňujeme až v okamžiku, kdy jsou potvrzené, nikoliv ve fázi, kdy jsou teprve zamýšlené či komentované v médiích.

Budeme používat odkaz na příslušnou státní instituci, která nástroj (program, úlevu, podporu) nabízí a spravuje a přidáme stručný objasňující komentář.

Pokračování …

Přílohy k žádosti o dotaci – Můj klub 2021

K žádosti se přikládají dvě přílohy: a) vlastnická struktura organizace, a dále potvrzení o vedení účtu nebo smlouva o zřízení účtu nebo výpis z účtu.

Dále pokud žádost nevyplňuje statutár, tak vložit ještě třetí přílohu a to – Plnou moc k zastupovaní statutára,

Takto vypadá znění té „výzvy“ ohledně povinných příloh.

13.2. K elektronické žádosti žadatel přiloží následující povinné přílohy (postačí prosté kopie, doporučeno ve formátu PDF): a) je-li žadatel právnickou osobou, informaci o identifikaci: 1. osob jednajících jeho jménem s uvedením, zda jednají jako jeho statutární orgán (nedokládá se plná moc ), – nebo jednají na základě udělené plné moci, 2. osob s podílem v této právnické osobě, 3. osob, v nichž má podíl, a o výši tohoto podílu, Žadatel použije přílohu dle bodu 27.1. Výzvy. b) plnou moc k jednání ve věci žádosti o dotaci, nejedná-li statutární zástupce, Žadatel může použít přílohu dle bodu 27.2. Výzvy.

c) potvrzení o vedení účtu nebo smlouva o zřízení účtu nebo výpis z účtu.

13.3. Žadatel odpovídá za správnost a úplnost údajů a dokladů uvedených v žádosti a v přílohách. 13.4. Žadatel je až do ukončení řízení o poskytnutí dotace povinen oznámit poskytovateli změny údajů uvedených v žádosti s výjimkou údajů o evidovaných sportovcích.