Přílohy k žádosti o dotaci – Můj klub 2021

K žádosti se přikládají dvě přílohy: a) vlastnická struktura organizace, a dále potvrzení o vedení účtu nebo smlouva o zřízení účtu nebo výpis z účtu.

Dále pokud žádost nevyplňuje statutár, tak vložit ještě třetí přílohu a to – Plnou moc k zastupovaní statutára,

Takto vypadá znění té „výzvy“ ohledně povinných příloh.

13.2. K elektronické žádosti žadatel přiloží následující povinné přílohy (postačí prosté kopie, doporučeno ve formátu PDF): a) je-li žadatel právnickou osobou, informaci o identifikaci: 1. osob jednajících jeho jménem s uvedením, zda jednají jako jeho statutární orgán (nedokládá se plná moc ), – nebo jednají na základě udělené plné moci, 2. osob s podílem v této právnické osobě, 3. osob, v nichž má podíl, a o výši tohoto podílu, Žadatel použije přílohu dle bodu 27.1. Výzvy. b) plnou moc k jednání ve věci žádosti o dotaci, nejedná-li statutární zástupce, Žadatel může použít přílohu dle bodu 27.2. Výzvy.

c) potvrzení o vedení účtu nebo smlouva o zřízení účtu nebo výpis z účtu.

13.3. Žadatel odpovídá za správnost a úplnost údajů a dokladů uvedených v žádosti a v přílohách. 13.4. Žadatel je až do ukončení řízení o poskytnutí dotace povinen oznámit poskytovateli změny údajů uvedených v žádosti s výjimkou údajů o evidovaných sportovcích.

MŮJ KLUB 2021 – postup

Doporučujeme tento postup:

 1. Ti z vás, kteří ještě nejsou registrování do Rejstříku sportu musí provést registraci (www.rejstriksportu.cz).
 2. Jakmile budete zaregistrováni, nahrajte do Rejstříku sportu svoji členskou základnu – tady můžete použít členskou základnu z IS ČUS (po přihlášení do IS ČUS v sekci členové kliknete na „Export rejstřík“, jakmile se vám soubor stáhne, otevřete jej, dáte soubor à uložit jako à soubor si pojmenujete, jak budete chtít à uložit jako typ: musí být CSV (textový soubor s oddělovači) a takto uložený soubor zavřete). Poté už jej neotvírejte. V Rejstříku sportu dáte Import/Export a tam nahrajete členskou základnu, kterou jste si uložili.

V případě, že se vám objeví při nahrání importu zpracováno s chybami a protokol chyb je prázdný, tak mi dejte vědět.

Pokračovat ve čtení „MŮJ KLUB 2021 – postup“

Spuštění Rejstříku sportu a zveřejnění dodatku č. 1 k Výzvě MŮJ KLUB 2021

Dovoluji si Vás informovat, že Národní sportovní agentura (dále jen „NSA“) úspěšně finalizuje přípravu nového rozhraní Rejstříku sportu. 

 Zároveň jsme vyhověli požadavkům sportovního prostředí a posunuli lhůtu pro podání žádosti ve výzvě Můj klub od 22.října do 16.listopadu tak, aby měli sportovní organizace dostatek prostoru se v novém prostředí Rejstříku sportu zorientovat a zkontrolovat zapsané údaje o sportovní organizaci, sportovcích, trenérech a sportovních zařízeních. Nová lhůta pro podání žádosti je ukotvena v dodatku č. 1 výzvy, který je v příloze. Pro lepší orientaci je výzva Můj klub 2021 ve znění dodatku č. 1. rovněž zveřejněna na webu NSA viz https://www.agenturasport.cz/muj-klub-2021/

 Dodatkem zároveň dochází k doplnění výkladu a upřesnění některých pravidel výzvy Můj klub a to i na základě Vašich dotazů.

Dodatek č. 1 Výzvy

 Postupně doplňujeme i stránku s odpověďmi na často kladené dotazy, https://www.agenturasport.cz/faq-muj-klub-2021/.

Doporučené postupy při nemožnosti konání valné hromady spolku (svaz, TJ, klub)

Spolu s omezením shromažďování osob v důsledku preventivních opatření proti šíření infekce koronaviru vznikají řadě spolků problémy s pořádáním valných hromad, popř. výročních členských schůzí.

Protože spolky mají určité povinnosti, jako schválení účetní závěrky, výroční zprávy a jejich vložení do sbírky listin veřejného rejstříku, je potřeba situaci řešit podle platné legislativy. Jelikož na téma konání valných hromad přichází v současné době značný počet dotazů, připravila Česká unie sportu doporučení pro své členské subjekty, jak v dané situaci optimálně postupovat.

K využití je připojen také související jednací řád pro hlasování per-rollam.

Doporučení je dostupné také na webových stránkách ČUS – https://www.cuscz.cz/novinky/pravni-poradna-nemoznost-konani-valne-hromady.html

COVID – Výkladového stanovisko v návaznosti na Usnesení vlády ze dne 30. 9. 2020 č. 957 a 958

V návaznosti na Usnesení vlády ze dne 30. 9. 2020 č. 957 (dále jen „Usnesení 957“) a č. 958 (dále jen „Usnesení 958“) sdělujeme Výkladového stanovisko JUDr. Daniela Viduny, LL.M. ve vztahu k činnostem České unie sportu, z. s.

 

Na základě Usnesení 957 dochází s účinností od 5. 10. 2020 00:00 hodin dochází k vyhlášení nouzového stavu, a to na dobu 30 dnů.

 

Následným Usnesením 958 jsou pak s účinností ode dne 5. 10. 2020 od 00:00 hod. do dne 18. 10. 2020 do 23:59 hod. stanoveny níže uvedené zákazy a omezení.

 

Zakázány jsou hromadné akce v počtu vyšším než deset osob ve vnitřních prostorech staveb a v počtu vyšším než dvacet osob ve vnějších prostorech, s výjimkou členů domácnosti, výkonu povolání, podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti, účasti na svatbě, prohlášení osob o tom, že spolu vstupují do registrovaného partnerství, a pohřbu, a odstup od jiných osob menší než 2 metry. Z tohoto zákazu jsou pak stanoveny výjimky, a to pro:

 

 • hromadné akce uvedené v bodě II. Usnesení 958 (tedy hromadné akce v režimu omezení),
 • schůze, zasedání a podobné akce ústavních orgánů, orgánů veřejné moci, soudů a jiných veřejných osob, které se konají na základě zákona, s účastí veřejnosti nepřevyšující sto osob s tím, že mezi jednotlivými zástupci veřejnosti je rozestup alespoň 2 metry a každý z nich má určeno místo k sezení, na kterém se převážně zdržuje. Z této textace se lze přiklánět k názoru, že do takové výjimky nespadajíschůze a zasedání spolkových orgánů (což může v mnoha případech způsobit nemalé potíže pro chod jednotlivých spolků), nicméně za účelem odstranění veškerých pochybností byla ze strany ČUS zaslána na MZDR žádost o stanovisko k předmětné otázce.

 

Pro účely realizace sportovní činnosti je pak významná výjimka ze shora uvedeného zákazu pro hromadné akce uvedené v bodě II. Usnesení 958. V těchto případech dochází k omezení akcí, přičemž v případě sportu je omezení definováno bodem II. odst. 2 Usnesení 958, dle kterého se omezují sportovní akce v rámci soutěží organizovaných sportovními svazy tak, že se jich účastní pouze sportovci a nezbytné osoby zabezpečující organizační a technické zázemí včetně rozhodčích a osob zajišťujících zpravodajství v počtu nepřevyšujícím 130 osob v rámci vnitřního i vnějšího sportoviště; stejné omezení se vztahuje i na přípravu sportovců pro sportovní akce v rámci soutěží organizovaných sportovními svazy.

 

Z předmětného omezení pak vyplývá, že se týká výhradně akcí (vnitřních i venkovních) konaných v rámci soutěží organizovaných sportovními svazy (zápasy, závody, turnaje), jakož i přípravy sportovců na takové akce (tréninkové jednotky). V těchto případech je pak stanoven celkový počet osob, které se mohou takové akce zúčastnit, a to na 130. Vedle počtu osob je současně nastaven i okruh osob, které se mohou akce zúčastnit, a to tak, že se jedná pouze o sportovce a nezbytné osoby zabezpečující organizační a technické zázemí včetně rozhodčích (typicky např. realizační tým, pořadatelé, delegáti, nezbytný technický personál, zdravotnická služba apod.) a osob zajišťujících zpravodajství (např. noviny, televize apod.). Zcela zakázána je tedy přítomnost diváků. Z hlediska diváků je pak zajímavá pozice rodičů sportujících dětí, kteří do značné míry mohou plnit i definici „nezbytných osob“. Lze však bohužel předpokládat, že i v případě rodičů bude jejich přítomnost na sportovní akci považována za nežádoucí (budou považováni za klasické diváky).

 

Veškerá ostatní sportovní činnost nesplňující shora uvedené parametry – akce konané v rámci soutěží organizovaných sportovními svazy, pak spadají pod bod I. Usnesení 958, pro který platí limity 10 osob v případě vnitřních akcí a 20 osob v případě venkovních akcí. Jedná se tedy zejména o volnočasový sport (např. skupina lidí, kteří si chodí pravidelně zahrát fotbal tzv. pro radost)

 

Stěžejní otázkou tedy je výklad pojmu sportovní svaz. S přihlédnutím k obecnému chápání a užívání tohoto pojmu ve sportovním prostředí lze za sportovní svaz považovat nepochybně tzv. národní sportovní svaz, tedy sportovní organizaci[1] disponující autoritou pro dané sportovní odvětví na území ČR (např. fotbal – FAČR), založenou na základě členství této organizace v organizaci s mezinárodní autoritou pro dané sportovní odvětví (např. fotbal – FIFA). Musí se tedy jednat o soutěže, které spadají do termínové listiny národního sportovního svazu (případně i krajského či okresního sportovního svazu). V případě ostatních sportovních organizací je pak tato otázka výrazně složitější. Předmětné parametry by pak při shora uvedeném chápání pojmu „sportovní svaz“ nesplnily např. soutěže pořádané Českou obcí sokolskou, nebo soutěže pořádané dalšími střešními sportovními organizacemi (ČUS apod.). Takový výklad by však byl směrem do sportovního prostředí značně omezující, a proto doporučuji se obrátit na MZDR s žádostí o upřesnění výkladu této problematiky. Vyloučeny jsou pak nepochybně i soutěže pořádané ze strany klubů (klubové turnaje, závody apod.).

 

Výkladový problém pak může nastat i v případě, kdy se jedná o kombinovanou sportovní činnost (např. klub karate či judo), tedy že pouhá část členů klubu (spolku) se i přes společné tréninkové jednotky účastní svazových soutěží. V takových případech lze doporučit buď rozdělit sportovce do skupin na aktivně soutěžící sportovce (režim až 130 osob) a hobby sportovce (režim 10/20 osob) nebo při nerozdělení postupovat podle přísnějšího režimu (10/20 osob).

 

Z hlediska povinnosti použití ochrany dýchacích cest platí dosavadní povinnosti dle Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne ze dne 17. 9. 2020, č. j. MZDR 15757/2020-35/MIN/KAN, které nebylo předmětnými usneseními vlády zrušeno (viz předchozí výklad).

 

Závěry:

 

Závěry:

 1. Jednání spolkových orgánů není za současné textace vyňato ze zákazu dle bodu I. Usnesení 958. Platí tedy limity 10 osob v případě vnitřních akcí a 20 osob v případě venkovních akcí.
 2. Je vyhlášen zákaz pro sportovní akce nad stanovený počet 10 osob v případě vnitřních akcí a 20 osob v případě venkovních akcí, nespadají-li do výjimky dle bodu II. odst. 2 Usnesení 958 (viz následující odstavec).
 3. Pro sportovní akce konané výhradně v rámci soutěží organizovaných sportovními svazy, jakož i pro tréninkovou přípravu na takové akce platí limit pro vnitřní i venkovní akce ve výši 130 osob.
 4. Za sportovní svazy nelze dle současného znění Usnesení 958 považovat např. Českou obec sokolskou, ČUS (příp. KO ČUS, OS ČUS).
 5. Z hlediska povinnosti použití ochrany dýchacích cest platí dosavadní pravidla stanovená Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ze dne ze dne 17. 9. 2020, č. j. MZDR 15757/2020-35/MIN/KAN.

ČUS – Výkladové stanovisko

ČUS Sportuj s námi 2021

Vážení sportovní přátelé,

chceme Vás informovat, že projekt „ČUS – Sportuj s námi“ i přes toto složité období bude pokračovat i v roce 2021. Cílem tohoto sportovního projektu zůstává aktivněji zapojit širokou veřejnost s důrazem na děti a dospívající do sportovních aktivit a s tím zvýraznit jméno ČUS jako garanta a podporovatele pohybových aktivit široké veřejnosti. Organizátoři zařazených akcí dostávají podporu mediálních partnerů ČUS a finanční příspěvek.

Pokračovat ve čtení „ČUS Sportuj s námi 2021“

REGISTRACE DO „REJSTŘÍKU SPORTU“ – žadatelé o dotaci MŮJ KLUB 2021

Vážení sportovní přátele,

blíží se čas podávání žádostí o dotaci MŮJ KLUB 2021 (od 15. 10. 2020). Z tohoto důvodu Vás chceme upozornit, že je potřeba být zaregistrován na webových stránkách https://www.rejstriksportu.cz/.

Ti z Vás, kteří ještě nejsou zaregistrováni, doporučujeme, aby registraci neodkládali a udělali ji do 8. 10. 2020.

V termínu od 8. 10. 2020 do 15. 10. 2020 nebude Rejstřík sportu NSA přístupný z důvodu přenosu dat ze „starého“ systému do „nového“ systému Rejstříku. Tento přesun však bude proveden pouze u těch SK/TJ, které zašlou registraci do 8. 10. 2020.

Registrace do Rejstříku sportu je jednoduchá. Viz odkaz na video: https://ctrlv.tv/OjeI. Jakmile registraci dokončíte, stáhněte si žádost a tuto žádost zašlete jednou ze tří možností:

 1. Elektronicky prostřednictvím datové schránky (ID datové schránky NSA: vnadiz2).
 2. E-mailem s elektronickým podpisem oprávněné osoby na adresu rejstriksportu@agenturasport.cz.
 3. V listinné podobě s vlastnoručním podpisem oprávněné osoby na adresu: Národní sportovní agentura, Českomoravská 2420/15, 190 00 Praha 9.

Jakmile se zaregistrujete, tak je potřeba aktualizovat údaje o sportovcích a trenérech do 8. 10. 2020. K tomu můžete využít IS ČUS, kde je již nyní k dispozici na kartě členové či v jednotlivých oddílech funkce „Export rejstřík“, která umožňuje vytvoření souboru „csv“ v aktuálně požadované struktuře dat pro nahrání do „starého“ systému Rejstříku NSA. Protože nevíme, jak bude vypadat datová struktura souboru pro nahrání sportovců a trenérů v „novém“ systému, doporučujeme, abyste aktualizovaly údaje o sportovcích a trenérech už ve „starém“ systému, tj. do 8. 10. 2020. Ve „starém“ prostředí Rejstříku NSA je pro aktualizaci dat nutné nejprve stornovat starý zápis a následně provést nový zápis. Zápisy se totiž nepřepisují.

Od 15. 10. 2020 by měl být spuštěn „nový“ Rejstřík sportu, který už bude obsahovat také formulář pro podání žádosti na MŮJ KLUB 2021.

Tato informace a sdělení slouží jen těm TJ/SK – které nejsou v uvedeném rejstříku zaregistrování.

V případě, že budete s čímkoliv potřebovat pomoct, zavolejte nebo napište.

S pozdravem

Pavel Brímus