Financování sportu na nejnižších úrovních je potřeba řešit akutně

Česká unie sportu uspořádala v Mikulově 13. ledna krajskou veřejnou konferenci na téma Financování sportu v ČR a novela zákona o sportu. Jde o první ze seriálu krajských konferencí, které ČUS plánuje uskutečnit na podporu vícezdrojového financování a rozvoj sportu v regionech. Pokračovat ve čtení „Financování sportu na nejnižších úrovních je potřeba řešit akutně“

Kontrola zápisu vlastnictví TJ/SK v katastru nemovitostí

Česká unie sportu (ČUS) obdržela informaci Českého úřadu zeměměřického a katastrálního (ČÚZK), ze které vyplývá existence rozdílných údajů vedených u některých subjektů (TJ/SK) zapsaných v evidenci katastru nemovitostí a údajů vedených v základním registru osob (ROS) a registru ekonomických subjektů (RES). Seznam subjektů zapsaných v katastru nemovitosti, u nichž byly zjištěny rozdíly v údajích nebo údaje v ROS a RES nebyly vůbec dohledány – „ČÚZK – nedostatečně identifikované osoby v KN“. Pokračovat ve čtení „Kontrola zápisu vlastnictví TJ/SK v katastru nemovitostí“

Protokol NKÚ: Česká unie sportu v kontrole obstála na jedničku

Nejvyšší kontrolní úřad vydal 2. února 2015 Informaci z kontrolní akce NKÚ č. 14/04 s názvem „Peněžní prostředky státu poskytované na vybrané programy ukazatele státního rozpočtu Všeobecná sportovní činnost“. K Informaci byla vydána tisková zpráva NKÚ nadepsaná „Dotace na sport: MŠMT rozdalo neprůhledně 800 milionů korun“.

Pokračovat ve čtení „Protokol NKÚ: Česká unie sportu v kontrole obstála na jedničku“

Informace o ukončení zákonné výpůjčky a postup možného řešení

V příloze naleznete informaci zpracovanou LPO ČUS k ukončení zákonné výpůjčky a doporučený postup řešení.

Z přiloženého výstupu z pasportu sportovních zařízení dovozujeme, že se ukončení zákonné výpůjčky může týkat zde vyjmenovaných subjektů. Pochopitelně nemůžeme vyloučit ani dotčení dalších členských subjektů ČUS.

Je pravděpodobné, že dotčené subjekty již přímo oslovil Úřad zastupování státu ve věcech majetkových. V přiloženém dokumentu je nastíněn zákonem umožněný postup jak situaci řešit jinak než přijetím navrhované nájemní smlouvy.

Pasport – výpůjčka

Ukončení zákonné výpůjčky

Výsledek kontroly NKÚ v České unii sportu – bez jediného pochybení

Předseda České unie sportu Miroslav Jansta seznámil v úvodu schůze členy výboru s aktuálními informacemi o úpravách programů financování sportu z MŠMT pro rok 2015 a o korekcích, kterých se zástupcům ČUS podařilo jednáním s MŠMT dosáhnout. Zdůraznil, že je potřeba pro rok 2016 programy přepracovat. Mimo jiné i proto ČUS zorganizuje 17. 9. 2014 odbornou konferenci ve spolupráci se Sdružením sportovních svazů ČR a Sportovními listy. Konference má za cíl prezentovat všechny současné nedostatky financování sportu a vyzvat k nápravě ze strany státu. M.Jansta zmínil také potřebu připravit konferenci o společenské odpovědnosti firem. Přednesl rovněž návrh konat v roce 2015 výjezdní jednání VV ČUS v jednotlivých krajích pro navázání bližších kontaktů se zastupitelstvy. Závěrem informoval o kampani k úspěšně probíhajícímu projektu ČUS „Sportuj s námi!“.

V rámci rekapitulace zkomplikovaného prodeje chat ČUS v Krkonoších, schváleného dubnovou valnou hromadou, byl předložen návrh řešení péče o majetek ČUS ve spoluvlastněných horských střediscích. VV konstatoval hrubé neplnění povinností Jiřího Bise, předsedy Komise VV ČUS pro strategii a rozvoj horských středisek spoluvlastněných ČUS a odvolal jej spolu se členy této komise s tím, že určená pracovní skupina připraví návrh nového složení komise a předloží jej VV ČUS. Členové VV rovněž rozhodli zaslat představenstvu společnosti Ski Pec, a.s., žádost akcionáře ČUS ke svolání valné hromady k projednání ČUS navržených záležitostí, a to: Změny stanov společnosti a Odvolání a volby členů orgánů společnosti.

Generální ředitel ekonomických agend Pavel Benda informoval o průběhu a výsledcích kontroly NKÚ v ČUS, zaměřené na dotace za roky 2011 – 2013. Česká unie sportu prošla kontrolou NKÚ, která probíhala v organizaci více než tři měsíce, bez jakýchkoliv závad a pochybení. Ve třech etapách byly kontrolní komisi NKÚ předkládány stovky dokumentů, které se týkaly administrace finančního objemu peněžních prostředků ve výši přes 270 miliónů korun. Ve všech případech kontroloři NKÚ shledali, že Česká unie sportu použila poskytnutou dotaci v souladu s účelovým určením. Výkonný výbor vyslovil na základě výsledku kontroly NKÚ uznání kvalitě práce zaměstnanců ČUS, kterou si Česká unie sportu získává vysoký kredit v oblasti nakládání s veřejnými prostředky.