Kontrola zápisu vlastnictví TJ/SK v katastru nemovitostí

Česká unie sportu (ČUS) obdržela informaci Českého úřadu zeměměřického a katastrálního (ČÚZK), ze které vyplývá existence rozdílných údajů vedených u některých subjektů (TJ/SK) zapsaných v evidenci katastru nemovitostí a údajů vedených v základním registru osob (ROS) a registru ekonomických subjektů (RES). Seznam subjektů zapsaných v katastru nemovitosti, u nichž byly zjištěny rozdíly v údajích nebo údaje v ROS a RES nebyly vůbec dohledány – „ČÚZK – nedostatečně identifikované osoby v KN“.

Z přehledu nedostatečně identifikovaných osob je zřejmé, že v řadě případů nebyl dokončen proces delimitace ve smyslu Usnesení mimořádného sjezdu Československého svazu tělesné výchovy ze dne 25. 3. 1990 a zápis na TJ/SK nově registrované po 25. 3. 1990 tak nebyl v katastru nemovitostí vůbec proveden. Jedná se především o takové zápisy na listech vlastnictví (LV), u kterých je na LV v bodě A vedle názvu stále uveden identifikátor (IČO) s pomlčkou např. 00435325-055, zpravidla jde o IČO bývalého OV ČSTV s tím, že za pomlčkou je uvedeno evidenční číslo, pod kterým byla příslušná TJ v bývalém ČSTV vedena nebo je před názvem TJ/SK uvedena zkratka ČSTV.

 

Na základě uvedených skutečností doporučujeme všem sdruženým TJ/SK, aby v katastru nemovitostí prověřily zápis svého vlastnictví na příslušných LV.  Veškeré údaje o vlastníkovi uvedené na příslušném LV v bodě A ( název, sídlo/adresa, IČO/identifikátor) musí být bezpodmínečně shodné s údaji vedenými o TJ/SK ve Spolkovém rejstříku, Registru osob a Registru ekonomických subjektů. Územní příslušnost dle názvu katastrálních území je možné ověřit na adrese: http://www.uir.cz/katastralni-uzemi nebo na adrese: http://nahlizenidokn.cuzk.cz, kde lze dle čísla získat i informaci k příslušnému LV, pozemku či budově.

 

Ve smyslu pokynu ČÚZK č. 2 a jeho dodatků je nutné, aby byl ve vztahu k bývalému majetku Československého svazu tělesné výchovy na příslušném LV vždy v nabývacích titulech (bod E) vyznačen i přechod (převod) vlastnických práv z bývalého ČSTV na SK/TJ nově registrované po 25. 3. 1990. Potvrzení o delimitaci (převodu) majetku z bývalého ČSTV na nově registrované TJ/SK, jako právní nástupce původně zapsaných TJ, je nejčastěji na LV vyznačeno ve tvaru např:

 

E: Nabývací tituly a jiné podklady zápisu

Listiny:

Ohlášení ČeSTV, odd. pro správu a delimitaci majetku o přechodu majetku …           Č.j.CIII-311/200

ze dne 4.10.2005

Z-3535/2005-208

Pro: TJ Sokol Horní Dolina, Sportovní 156/2, 55500 Horní Dolina                                   IČO: 00221122

 

V případě, že aktuální údaje o vlastnictví zapsané na LV svědčí pro subjekty evidované v bývalém ČSTV a na LV není vyznačeno potvrzení o přechodu (převodu) vlastnických práv z bývalého ČSTV na právního nástupce nově registrovaného po 25. 3. 1990, je nutné, aby se příslušné sdružené TJ/SK obrátily na ČUS ke stanovení dalšího postupu:

 

 

Česká unie sportu, Odbor vnitřní ekonomiky, Zátopkova 100/2, PO Box 40,160 17 Praha 6

kontaktní osoby:

Stanislav Janouš                     tel:       233 017 340, 603 515 023     e-mail: janous@cuscz.cz

Ludmila Vrbová                        tel:       233 017 305                         e-mail: vrbova@cuscz.cz

 

V případě, že se u aktuálních zápisů vlastníků v katastru nemovitostí, které svědčí pro subjekty evidované v bývalém ČSTV – viz výše, nepodaří dohledat právního nástupce, bude s takovým majetkem nakládáno dle „Zásad pro dispozice s opuštěným majetkem v působnosti Českého svazu tělesné výchovy (nyní ČUS)“ schválených usnesením 28. valné hromady ČSTV dne 27. dubna 2013. V takovém případě je v souladu s uvedenými Zásadami nutná součinnost územně příslušných Okresních sdružení ČUS.

 

V případech, kdy je na LV potvrzení o „přechodu“ majetku z bývalého ČSTV na nově registrované TJ/SK vyznačeno,  nebo byl majetek po 25. 3. 1990 a po nové registraci TJ/SK získán na základě jiných skutečností (např. darovací smlouvy ČSTV, smlouvy nebo jiné nabývací tituly mimo ČSTV/ČUS), ale identifikační údaje příslušných TJ/SK (v bodě A na LV) nesouhlasí s údaji v jejich platných stanovách a se zápisy ve Spolkovém rejstříku, ROS a RES, je nutné, aby takové TJ/SK bezodkladně a samostatně zajistily změnu zápisu údajů tak, aby odpovídaly registrovaným skutečnostem, a to doložením příslušných listin na katastr nemovitostí se žádostí o opravu/změnu nesprávného zápisu.

 

Pokud TJ/SK, zapsané jako vlastníci v katastru nemovitostí, nezjistí při kontrole aktuálních zápisů na LV žádné rozdíly proti údajům evidovaným v ostatních registrech (především pak ve spolkovém rejstříku) není nutné, aby prováděly jakékoliv další úkony, a to ani v případě, že jsou zapsány v přiloženém seznamu „ČÚZK- nedostatečně identifikované osoby v KN“.

 

Údaje o nemovitostech evidovaných v katastru nemovitostí ve vlastnictví nedostatečně identifikovaných osob (rozdíl mezi údaji ve spolkovém rejstříku, ROS a RES a údaji v katastru nemovitostí), u kterých nebude příslušnému katastrálnímu pracovišti doloženo vlastnické právo ve prospěch příslušných TJ/SK nebo případně ČUS v případě opuštěného majetku, budou předány k dalšímu řízení Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, který bude k takovým nemovitostem přistupovat jako k nemovitostem, u kterých není vlastník znám. Tato skutečnost může velmi negativně ovlivnit jakékoliv nakládání s takovým majetkem a zároveň může mít i negativní dopad při poskytování dotací, grantů a příspěvků na všech úrovních.

 

Publikováno
V rubrikách Aktuality