Podklady a formuláře k žádosti na údržbu 2017

Vážení přátelé, zasílám všechny přílohy k podání žádosti.

Řádně si prosím přečtěte wordovské přílohy 1) Info TJ a účelové určení a podmínky.

Způsob a termín podávání žádostí o dotaci.

Žádosti uplatňované prostřednictvím ČUS, podávají sdružené SK/TJ se všemi uvedenými přílohami výhradně prostřednictvím územně příslušného Okresního sdružení ČUS.

S tím, že doklady v příloze dle bodu a), d) a h)  je nutné zaslat v elektronické podobě příslušnému OS ČUS nejpozději do 15. listopadu 2016.

Písemné shora uvedené doklady s výjimkou tabulek dle bodu d) a h), musí SK/TJ předložit způsobem a v termínu stanoveném příslušným OS ČUS – nejpozději však do 30. listopadu 2016 se všemi potřebnými přílohami k dotaci uvedené ve výzvě!

Žádost SK/TJ o dotaci musí být zpracována na předepsaných formulářích a musí obsahovat:

a)Formulář žádosti (označený na úvodní straně názvem příslušného národního sportovního svazu, jehož prostřednictvím je žádost podávána – viz příloha) vyplněný ve všech bodech dle vzoru, podepsaný oprávněnými osobami a opatřený otiskem razítka (pokud žadatel razítko používá),

b)kopii aktuálního platného výpisu ze spolkového rejstříku vedeného u příslušného krajského soudu (bez úředního ověření),

c)kopii aktuálních úplných, platných a účinných stanov SK/TJ (bez úředního ověření). Stanovy není nutné dokládat v případě, že jsou jako listiny již veřejně dostupné ve Veřejném rejstříku a Sbírce listin, viz  www.justice.cz

d)tabulku MŠMT k programu IV. (označenou v části „Žadatel:“názvem sportovního svazu, jehož prostřednictvím je žádost podávána), vyplněnou ve všech bodech v řádku pořad.   číslo 1. (je nutné zaslat v Excelu – v elektronické podobě na mailovou adresu územně příslušného Okresního sdružení České unie sportu nebo po dohodě předat OS ČUS na přenosném datovém nosiči – CD,DVD), (hodnoty v Kč se uvádějí v tisících!!)

e)kopii smlouvy o zřízení běžného účtu u peněžního ústavu nebo potvrzení o vedení bankovního účtu  (vedeného výhradně na SK/TJ), (bez úředního ověření),

f)doklad o vlastnictví budovy či pozemku (sportovního zařízení), na jejichž údržbu a provoz  požaduje SK/TJ dotaci – aktuální výpis z katastru nemovitostí (Výpis z katastru nemovitostí – LV ne starší 3 měsíců), a to i v případě nájmu / výpůjčky. Dotčené sportovní zařízení, pozemky či stavby na LV označit kroužkem či nebo zvýrazňovačem.

g)kopii úplné platné smlouvy o nájmu / výpůjčce (včetně případných dodatků a příloh) – pouze v případě užívání a provozování sportovního zařízení ve vlastnictví jiného subjektu,

h)přílohovou tabulku SK/TJ s plánovaným rozpočtem (označenou názvem příslušného národního sportovního svazu, jehož prostřednictvím je žádost podávána), s uvedením rozpočtu nákladů plánovaných k úhradě z dotace, nákladů plánovaných k úhradě z vlastních zdrojů, hodnoty majetku ve vlastnictví a v nájmu a počtu členů SK/TJ s rozdělením na mládež (do 18 let) a dospělé (je nutné zaslat v Excelu – v elektronické podobě na mailovou adresu územně příslušného Okresního sdružení České unie

Upozornění:

V případě, že příslušné pracoviště ČUS má již ve své evidenci požadované aktuální a platné doklady žádajících SK/TJ (bod b,c,e,f,g) nebo jejich část, může tyto doklady použít ke kontrole a stanovené doklady nahradit „Čestným prohlášením příslušného žadatele o aktuálnosti dokladů“,  ve kterém SK/TJ potvrdí, že nedošlo k žádným změnám. Viz vzor v příloze.

Při jakékoliv nejasnosti mě můžete kontaktovat.

S pozdravem

Pavel Brímus

MT:608 881 444

Přílohy:

podklady-a-formulare-k-zadosti-na-udrzbu-2017 ve formátu zip.

 

Publikováno
V rubrikách Aktuality