Úrazové pojištění pro úrazy od 1. ledna 2013 – Pojišťovna VZP a. s.

Úrazové pojištění pro úrazy od 1. ledna 2013 – Pojišťovna VZP a. s.

Škodné události (úrazy) vzniklé po 1. 1. 2013 se uplatňují dle smlouvy č. 1310000010 u Pojišťovny VZP a. s., na jejích formulářích.

V případě tělesného poškození způsobeného úrazem, trvalých následků úrazu i případného hlášení smrti úrazem vyplňte „písemně“ formulářOznámení škodné události (OŠU) z úrazového pojištění.

 

Postup vyplnění formuláře a jeho odeslání pojišťovně je následující:

 

  •  uveďte číslo pojistné smlouvy – 1310000010

 

do kolonky „Doplňující poznámky“ na druhé straně formuláře je nutné uvést:

 

  • název střešní organizace – Česká unie sportu;
  • evidenční číslo* členského SK/TJ nebo sportovního svazu v rámci ČUS;
  • činnost, při které došlo k úrazu;
  • jméno, příjmení a podpis odpovědného pracovníka sportovního svazu nebo SK/TJ (stvrzuje, že k úrazu došlo při pojištěné činnosti a pojištěný byl v době vzniku úrazu osobou, na kterou se pojištění vztahuje);
  • razítko členského SK nebo TJ, případně národního sportovního svazu (to v případě že SK/TJ není členem okresního sdružení ČUS);

 

k formuláři OŠU je nutné připojit potřebné doklady:

 

  • zdravotní dokumentaci pojištěného týkající se úrazu, v případě hospitalizace kopii propouštěcí zprávy,
  • v případě nároku na plnění v případě trvalých následků dokumentaci o průběhu léčení a rehabilitace včetně kopie lékařské zprávy po ustálení trvalých následků, v případě úmrtí ověřenou kopii úmrtního listu a kopii lékařské zprávy o příčině smrti, kopii policejního protokolu nebo potvrzení o šetření nehody v případě vyšetřování policií.

 

 

Vyplněný a potvrzený formulář OŠU společně s požadovanými doklady naskenujte a zašlete na emailovou adresu: oznameni.udalosti@pvzp.cz. Z této e-mailové adresy obdržíte potvrzení o převzetí dokladů pojišťovnou. V případě, že likvidátor v rámci šetření shledá potřebným vidět originály účtenek, faktur, lékařských zpráv apod. požádá oprávněnou osobu v souladu s platnými pojistnými podmínkami o dodání originálů.

 

Pokud stále preferujete zasílání podkladů poštou, můžete zaslat originál formuláře OŠU, vyplněný a potvrzený, společně s požadovanými doklady na adresu:

Pojišťovna VZP, a.s.; Odbor likvidace pojistných událostí; Jankovcova 1566/2b; 170 00 Praha 7

 

Oznámení škodné události z pojištění pro případ pracovní neschopnosti

Pojištěni jsou pouze členové ČUS při činnosti v rámci plnění pracovních úkolů, nebo mají-li s příslušným sportovním svazem, SK nebo TJ uzavřenou smlouvu podle občanského zákoníku nebo zákoníku práce. V případě hlášení škodné události z pojištění pracovní neschopnosti z důvodu úrazu vyplňte formulář Oznámení škodné události z pojištění pro případ pracovní neschopnosti.
Při vyplňování formuláře v případě pracovních neschopností postupujte stejně jako při hlášení úrazu. Požadované informace uveďte na volnou plochu pod text „Požadovaná dokumentace“ na druhé straně formuláře. Jako dokumentaci připojte: Zdravotní dokumentaci pojištěného, týkající se úrazu, doklad o pracovní neschopnosti, kopii policejního protokolu nebo potvrzení o šetření nehody v případě vyšetřování policií, v případě hospitalizace kopii propouštěcí zprávy. Vyplněný formulář zašlete opět na adresu Pojišťovny VZP, a. s.

 

V případě dotazů se obraťte na infolinku Pojišťovny VZP, a. s.: +420 233 006 311; info@pvzp.cz

*Každý členský SK/TJ má evidenční číslo uvedené v Evidenčním listu ČUS (ČSTV), vydaném příslušným okresním sdružením ČUS,.Pokud číslo neznáte, sdělí Vám ho příslušné okresní sdružení ČUS. Pokud jste členy ČUS skrze národní sportovní svaz, zašlete vyplněný formulář svazu, či jeho složkám, k doplnění evidenčního čísla a potvrzení.

 

Publikováno
V rubrikách Aktuality