Zpráva z Výkonného výboru

Poslední Výkonný výbor v roce 2015 se konal po seriálu výjezdních zasedání na domácí půdě České unie sportu v útrobách Strahovského stadionu. Předseda Miroslav Jansta informoval členy VV o aktuální napjaté personální situaci na MŠMT, která není příznivá pro systémový rozvoj podmínek pro sport. Sdělil, že v otázkách financování sportu došlo 7. 12. ke koaliční dohodě pro navýšení rozpočtu 2016 pro sport o 250 mil. Kč, které budou použity pravděpodobně na investice, čímž bude celková částka pro sport v roce 2016 o přibližně čtvrt miliardy vyšší (3,75 mld.), než v roce 2015.  Rovněž informoval o úsilí, které je vyvíjeno k nasměrování loterních prostředků, dle nového loterního zákona, do zdrojů MŠMT určených pro sport.

Následně předseda komentoval situaci ve  Sportovním areálu Harrachov, kde je i nadále nevyřešená situace okolo smlouvy o pronájmu pozemků. Prozatím nedošlo k dohodě areálu s ÚZSVM o pronájmu pozemků kvůli ceně, ale pozice je pro ČUS příznivá, stejná jako v minulosti v Lyžařském areálu na Zadově, kde pro ČUS stanovil objektivní cenové podmínky svým rozhodnutím soud. Detailně situaci v Harrachově a dalších areálech v Krkonoších vyložili předseda představenstva SAH Marek Hájek a do diskuse přispěl se znalostí prostředí i Miroslav Pelta. O situaci bude připraven dopis vedení ČUS ministru financí. Středisko je připraveno na zimní sezónu.

 

Předseda a místopředsedové předestřeli členům VV ČUS svoji vizi a kroky pro zajištění financování sportu v budoucnu změnou zákonů, zejména loterního. Výkonný výbor schválil, že v případě, kdy tzv. malé svazy ČUS neobdrží z MŠMT přislíbených 2,3 mil. Kč z Programu V do 15. 12. 2015 na financování činnosti, poskytne ČUS příspěvek tzv. malým svazům z vlastních prostředků s tím, že ČUS bude nárokovat z MŠMT pro rok 2016 na rozpočet hlavní činnosti ČUS namísto 5 mil. Kč minimálně 7,3 mil. Kč. K tomu zmocnil předsedu M. Janstu, aby schválil rozdělení konkrétní výše příspěvku jednotlivým tzv. malým svazům ČUS.

Členové výkonného výboru rovněž schválili návrh technické novelizace Stanov ČUS ve znění zpracovaném a doporučeném Legislativní radou VV ČUS a uložili předsedovi předložit návrh technické novelizace Stanov  ČUS k projednání 32. valné hromadě ČUS.

 

Generální ředitel ekonomických agend Pavel Benda předložil Výkonnému výboru první návrh Rozpočtu České unie sportu pro rok 2016. VV vzal jeho materiál na vědomí a uložil připravit 2. verzi rozpočtu na rok 2016  na zasedání výkonného výboru v únoru 2016, se zohledněním nových skutečností, které do té doby nastanou.

Jednatel Vyšší odborné školy ČUS, Ladislav Malý podal, v rámci Valné hromady VOŠ ČUS s r.o., členům výkonného výboru komentář k písemně zpracované zprávě, ve které jsou, mimo jiné, vyčísleny neodůvodněné a sporné výdaje, navržené k vyjasnění či k vymáhání na bývalém vedení školy. Výkonný výbor ČUS ve funkci valné hromady obchodní korporace Vyšší odborná škola ČUS, s.r.o. vzal materiál na vědomí a uložil jednatelům společnosti postupovat při vymáhání případných pohledávek či jiných nároků plynoucích z dřívějších finančních transakcí s péčí řádného hospodáře a vymáhat případné škody a pohledávky na konkrétních osobách, a to jak na osobách právnických, tak na osobách fyzických.

 

Zástupci Výkonného výboru se také seznámili s návrhem lednových akcí projektu ČUS Sportuj s námi, v připravovaném ročníku 2016. Generální sekretář Jan Boháč doplnil k plánům projektu informace o stavu jednání s očekávanými partnery úspěšného projektu ČUS. Návrh akcí na leden 2016 a harmonogram přípravy projektu na rok 2016 byl schválen bez připomínek. Výkonný výbor uložil předložit na lednovém zasedání ke schválení návrh akcí na měsíce únor až prosinec 2016 a návrh rozdělení finančních příspěvků pořadatelům akcí z prvního čtvrtletí roku 2016. Na únorovém zasedání se pak členové VV chtějí seznámit s Monitorovací zprávou o projektu za rok 2015.

 

Člen VV ČUS Karel Bauer informoval členy Výkonného výboru o připravovaných Operačních programech EU pro sport na programové období 2014-2020, rovněž zmínil interní jednání ČUS s MŠMT o možnostech a přípravě projektu k využití nových integrovaných regionálních operačních programů ve sportu. Po vnitřním projednání neinvestičního projektu v ČUS a následně s MŠMT, bude nutné cestou MŠMT jednat o realizaci v Bruselu, s předpokládaným termínem projednávání cca 1 rok. O investičních projektech, v oblasti komunitních a inkluzivních center v Praze, zahajuje ČUS jednání s magistrátem a především s MPO, kde je nejlepší obecná připravenost a kde máme možnost připravit pro schvalovací proces v Bruselu vlastní projekt investic do sportovišť. Výzvy doposud nebyly vypsány.

V závěru jednání byl VV ČUS seznámen s bezchybnými výsledky kontrol, provedených revizní komisí ČUS ve vybraných OS ČUS.

Příští schůze VV ČUS se koná 18. ledna 2016 v Praze na Strahově.

Publikováno
V rubrikách Aktuality