Přílohy k žádosti o dotaci – Můj klub 2021

K žádosti se přikládají dvě přílohy: a) vlastnická struktura organizace, a dále potvrzení o vedení účtu nebo smlouva o zřízení účtu nebo výpis z účtu.

Dále pokud žádost nevyplňuje statutár, tak vložit ještě třetí přílohu a to – Plnou moc k zastupovaní statutára,

Takto vypadá znění té „výzvy“ ohledně povinných příloh.

13.2. K elektronické žádosti žadatel přiloží následující povinné přílohy (postačí prosté kopie, doporučeno ve formátu PDF): a) je-li žadatel právnickou osobou, informaci o identifikaci: 1. osob jednajících jeho jménem s uvedením, zda jednají jako jeho statutární orgán (nedokládá se plná moc ), – nebo jednají na základě udělené plné moci, 2. osob s podílem v této právnické osobě, 3. osob, v nichž má podíl, a o výši tohoto podílu, Žadatel použije přílohu dle bodu 27.1. Výzvy. b) plnou moc k jednání ve věci žádosti o dotaci, nejedná-li statutární zástupce, Žadatel může použít přílohu dle bodu 27.2. Výzvy.

c) potvrzení o vedení účtu nebo smlouva o zřízení účtu nebo výpis z účtu.

13.3. Žadatel odpovídá za správnost a úplnost údajů a dokladů uvedených v žádosti a v přílohách. 13.4. Žadatel je až do ukončení řízení o poskytnutí dotace povinen oznámit poskytovateli změny údajů uvedených v žádosti s výjimkou údajů o evidovaných sportovcích.

Publikováno
V rubrikách Aktuality